Energian tuotanto vaikuttaa ympäristöön aina tavalla tai toiselle. Mikään energiantuotanto ei vaikuta ympäristöön lainkaan. Ilman energiaa ei kuitenkaan ihmiskunta pysty elämään ja jatkamaan omaa kehityspolkuaan. Valitettavasti energian tuotanto uhkaa elämää maapallolla sellaisena kuin sen tunnemme. Ilmastonmuutos on aiheutunut pitkälti fossiilisista polttoaineista, joiden käyttö on kestämättömällä pohjalla. On olemassa myös niin kutsuttuja puhtaita energian muotoja, mutta myös niillä on vaikutuksia ympäristöön.

Millä tavoin energiaa tuotetaan?

Ihmiskunnan ensimmäinen energianmuoto on ollut polttopuu. Sitä käytetään yhä laajasti energian tuotannossa mm. kehitysmaissa, mutta esim. hakkuujätettä käytetään polttovoimaloissa myös Suomessa. Fossiiliset polttoaineet, kuten kivihiili, öljy ja kaasu ovat käytännössä mahdollistaneet teollisen vallankumouksen ja ovat yhä edelleen suosituimpia raaka-aineita energian tuotannossa. Myös ydinvoimaa käytetään laajasti energian tuotannossa. Perinteisten energian tuotantomuotojen tilalle on tullut myös uusiutuvaa energiaa, kuten vesi-, tuuli-, ja aurinkovoimaa.

Fossiilisten polttoaineiden ympäristövaikutukset

Yleisimmät fossiilisten polttoaineiden muodot ovat kivihiili, öljy ja kaasu. Näitä polttoaineita kutsutaan fossiilisiksi, koska ne ovat käytännössä muodostuneet miljoonien vuosien aikana orgaanisesta materiaalista. Tästä johtuen niihin on sitoutunut erittäin paljon hiiltä. Poltettaessa nämä polttoaineet muodostavat valtavat määrät hiilidioksidia ja muita haitallisia myrkyllisiä kaasuja ja kemikaaleja. Vaikka puhdistustekniikka on viime vuosikymmeninä kehittynyt, voi näitä energian muotoja pitää erittäin haitallisena ympäristölle.

Fossiilisilla polttoaineilla on suora yhteys ilmastonmuutoksen, joka on todistettu tuhansien tutkijoiden taholta viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana. Valitettavasti tästä huolimatta ilmastonmuutos pyritään yhä edelleen kieltämään. Hiilidioksidin määrä on fossiilisten polttoaineiden käytön takia noin kymmenkertaistunut verrattuna vuoden 1950 tasoon. Tämä on johtanut ilmaston lämpenemiseen, joka johtuu pääasiallisesti hiilidioksidi-, metaani-, ja typpioksiduulipitoisuuksien kasvusta ilmastossa. Tämä voi johtaa kestämättömään tilanteeseen etenkin kehitysmaissa.

Fossiiliset polttoaineet vaikuttavat ympäristöön monella tavalla

Fossiiliset polttoaineet ovat globaalisti erittäin laajassa käytännössä. Niiden avulla ei pelkästään tuoteta energiaa voimalaitoksissa, vaan esimerkiksi koko maailman laajuinen liikenne pyörii täysin fossiilisten polttoaineiden varassa. Moderni maatalous käyttää valtavia määriä fossiilisia polttoaineita ja lannoitteita. Maatalouden päästöt muodostavatkin suurimman osan vuosittaisista päästömääristä. Erityisesti lihantuotanto tuottaa valtavat määrät metaanipäästöjä, jotka ovat monikertaisesti ilmastolle vaarallisempia kaasuja kuin hiilidioksidi. Lihantuotannon supistaminen onkin avainasemassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Fossiilisten polttoaineiden polttaminen ei ole ainoa ympäristöä vahingoittava asia. Myös näiden tuottaminen aiheuttaa valtavaa vahinkoa ympäristölle. Öljynporaus on erittäin saastuttavaa toimintaa, joka käytännössä myrkyttää koko ympäröivän luonnon. Erityisen surullisia todisteita tästä on Venäjän öljyntuotantoalueilta ja Lähi-idästä. Öljynporaus vapauttaa radioaktiivisia hiukkasia uhaten myös tällä tavalla lähialueilla asuvien ihmisten terveyttä. Merellä tapahtuva öljyn- ja kaasunporaus vahingoittaa myös merenpohjaa ja meren ekologiaa monilla eri tavoin.

Ydinvoima ei ole puhdasta energiaa

Ydinvoimaa pidetään usein puhtaampana vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille. Ydinvoiman aloittamisesta syntyvät kustannukset ovat erittäin suuret. Kun muualla Euroopassa ydinvoimaa ollaan ajamassa alas, ollaan Suomeen parhaillaan puuhaamassa uusia ydinvoimaloita. Ydinvoimalat ovat pääosin fuusiolla toimivia laitoksia, jotka eivät aiheuta lainkaan päästöjä. Ydinvoima tuottaa kuitenkin valtavat määrät erittäin myrkyllistä jätettä, joka aiheuttaa väärin käsiteltynä välittömän kuoleman vaaran. Uraani ei myöskään ole uusiutuva luonnonvara.

Suomessa ydinvoiman jäteongelma on pyritty ratkaisemaan peruskallioon hautaamiselle, mikä on ympäristön kannalta epävarma ratkaisutapa. Myös kallioperä muuttuu ajan kanssa, eikä kukaan tiedä voiko jätettä haudata maahan kymmeniksi vuosiksi. Ydinvoimaloiden pääraaka-aine on uraani, jonka louhiminen aiheuttaa myös valtavaa tuhoa. Louhiminen tapahtuu usein kehitysmaissa avolouhoksilla, jolloin jätteitä päätyy ympäröivään luontoon valtavia määriä. Esimerkiksi Nigerissä uraanin kaivaminen on aiheuttanut vakavaa haittaa ihmisten terveydelle.

Bioenergiat

Uusiutuvat energianmuodot kuten tuuli-, vesi-, aurinkovoimasta ja biopolttoaineista nähdään usein kriittisiksi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, koska ne ovat usein huomattavasti päästöttömämpiä kuin fossiiliset polttoaineet. Vaikka näitä energiamuotoja pitää suosia, on kuitenkin tärkeä ymmärtää, että nekään eivät ole täysin ongelmattomia suhteessa ympäristövaikutuksiin. Vesivoimasta on kiistelty Suomessa vuosia, ja yksi suurin kysymys on niiden vaikutuksista jokien ekologiaan. Esimerkiksi Kemijoen lohikanta on käytännössä tuhoutunut jokien patoamisen jälkeen.

Tuulivoima aiheuttaa maisemahaitan lisäksi myös ongelmia niiden lähellä asuville. Tuulivoimalat tuottavat matalataajuisia ääniä, jotka aiheuttavat terveyshaittoja sekä ihmisille, että eläimille. Suomessa monet perheet ovat joutuneet muuttamaan pois tuulivoimapuistojen läheltä. Pitkäaikaiset vaikutukset ovat kuitenkin täysin tuntemattomat. Biopolttoaineet ovat kaikkein ongelmallisimpia, sillä niitä tuotetaan etupäässä palmuöljystä. Palmuöljyplantaasien tieltä on tuhottu valtavia määriä sademetsää Kaakkois-Aasiassa, joka on johtanut monien lajien kuolemisen sukupuuttoon.

Mikään energia ei ole täysin puhdasta, mutta…

Aurinkovoiman katsotaan usein olevan puhdasta, mutta siihen kuten kaikkiin muihin energiamuotoihin liittyy kuitenkin rakennuskustannukset. Myös voimalaitosten rakentaminen on saastuttavaa toimintaa, koska rakennusraaka-aineet on aina saatava jostain. Voimalaitosten rakentaminen vaatii valtavasti energiaa, joka usein tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Kuitenkin fossiiliset polttoaineet ovat kaikkein haitallisimpia ympäristölle, kun ajatellaan niiden koko tuotantokaarta. Tästä johtuen teollisuusmaiden pitäisi enemmän keskittyä tuottamaan energiaa uusiutuvilla energiamuodoilla.

Usein puhutaan siitä, että ihmiskunta tarvitsee energiavallankumouksen, jotta se selviää nykyisestä ilmastonmuutokseen liittyvästä valtavasta kriisistä ja sen tuottamista uhkakuvista. Harva kuitenkaan ymmärtää, että energiavallankumouksen keskiössä on energian säästö, eikä energiatuotannon jatkuva kasvattaminen puhtaammilla metodeille. Energiaa pystytään säästämään monella eri tavoin sekä teollisuudessa, liikenteessä ja yksityisessä elämässä. Tärkeintä on tietenkin hyötysuhteen kasvattaminen, joka vääjäämättä johtaa siten myös energian tehokkaampaan käyttöön.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

July 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tehokas energiankäyttö

Bioenergia Suomessa

Energian tuotannon ympäristövaikutukset

Uusiutumatonta energiaa

Fossiiliset energialähteet